Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.3.12

Cả một thế giới, được thay bằng một người. Chết tôi không!
Ps: Tôi vẫn đọc. Nếu không đọc, có khi giờ này nằm dưới đất, cỏ mọc um tùm rồi ấy.
Có Lolita, nhà sách gọi tôi luôn. Nhưng cuối cùng tôi lại chiến Manolito trước :). Lolita chưa có xong. Những kẻ thiện tâm là một ví dụ è cổ vì chú thích. Và, Lolita là ví dụ tiếp theo.