Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

12.6.14

https://www.facebook.com/emi.delicate.3
Tui ở đây ạ, thường xuyên hơn mọi người nhá
Ngôi nhà cũ này chỉ về khi không đủ dũng cảm để ngừng viết về M